Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Percy Österström, vd för TransAtlantic Industrial Shipping.

TransAtlantic
inleder ny epok

Sedan i juni är Österströms uppköpt av Rederi AB TransAtlantic.
Rederiet som redan tidigare var ett av Sveriges största, blir nu ännu större.
– Våra kunder ställer krav på ökad effektivitet. Nu kan vi erbjuda ännu effektivare transportlösningar, säger Percy Österström, chef för TransAtlantic Industrial Shipping.


Uppköpet stärker TransAtlantics ställning på Östersjön där Österströms tidigare verkat inom främst bulktransporter.
Flottan ökar till ett 50-tal fartyg och huvudkontoret med sina cirka 50 anställda kommer att flytta från Skärhamn till Göteborg.
– Uppköpet gör att kompetensfältet ökar och vi kan bygga fler effektiva logis-
tiklösningar för våra kunder. Lösningar som även innehåller kundintegrerade informationssystem som adderar värde för kunderna, säger Percy Österström.

Epok i graven
Samtidigt går en epok i graven. Österströms, som Percy Österström grundade 1981, finns inte längre kvar som varumärke. Under 30 år har verksamheten kommit att innefatta allt från transport av kalksten och kol från Ryssland till massa- veds- och ståltransporter till svenska och finska industrier.
De senaste åren har man dock kämpat med negativa siffror i en alltmer ökande konkurrens, och då uppstod möjligheten att göra affär med TransAtlantic.

”Måste vara pragmatisk”
– Man måste vara pragmatisk. Vi möter ständigt nya utmaningar och krav från kunderna, som kräver större aktörer än de som finns idag. Värderingarna och kunnandet från de båda organisationerna i TransAtlantic och Österströms kommer att leva kvar även i den nya organisationen, säger Percy Österström
På miljösidan hoppas man kunna påskynda utvecklingen av bränsleeffektiva fartyg till gagn både för kostnader och miljö.
– Nya internationella regler börjar troligtvis gälla 2015, så det är bråttom. Det kräver i så fall stora investeringar och dessvärre finns inte den fulländade tekniken på plats, den kräver mer tid att utveckla. Jag vill gärna minska utsläpp till gagn för miljön, men det måste ges rimlig tid.

Utflaggning ett hot
Enligt Percy Österström är Sverige ett land med mycket lågt intresse för sjöfart, trots att 90 procent av våra transporter till och från Sverige sker med fartyg. Han ser att den svenska flaggan inte är konkurrenskraftig och Percy efterlyser både förståelse och åtgärder som gynnar sjöfarten från svenska politiker.
– Om man jämför, med t. ex. Danmark, har en enorm uppryckning skett de senaste åren vilket visar att det är möjligt även här. Tonnageskatt och ett internationellt register skulle underlätta mycket för svensk sjöfart, säger han.


Fakta

Rederi AB TransAtlantic drivs genom två affärsområden. Det ena är Offshore/Icebreaking och det andra är Industrial Shipping.


www.rabt.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.