Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

– Varför har Sverige inte en sjöfartsminister, undrar Johan Gärdin, Sverigechef vid Det Norske Veritas, som efterlyser ökat politiskt intresse för sjöfarten.

Green shipping vid vägskäl

– Vi står i ett vägskäl vad gäller utsläpp inom sjöfarten, där jag hoppas att valet blir fler båtar i farlederna och inte fler lastbilar på vägarna, säger Johan Gärdin, Sverigechef för Det Norske Veritas, DNV.

Den kommande lagstiftningen för att begränsa utsläppen från fartyg ställer stora krav på aktörerna inom shipping.
Johan Gärdin hoppas slippa se flera lastbilar som ersättning för fartygstrafik som inte ställt om till de nya kraven. En omställning som han menar att branschen tycks ha samfällt accepterat.
– Men lagstiftningen kommer att slå hårt mot dem som inte anpassar sig tekniskt och operationellt, poängterar han.
Med inriktning på mer miljöanpassade bränslen som LNG (flytande naturgas) och DME (dimetyleter), arbetar DNV Sverige på konsultbasis i ett ökande antal projekt. Något som bidragit till en stabil utveckling för företaget, med tillväxt på främst just konsultsidan.

”Utflaggning kan accelerera”
Om tillväxten inom DNV är ett glädje-ämne, så oroar å andra sidan utflaggningen av svenska fartyg. Johan Gärdin är frågande inför den politiska dagordningen:
– Varför anses inte sjöfarten lika viktig i Sverige som i andra länder? Varför händer inget vad gäller tonnageskatt och ett internationellt skeppsregister? I värsta fall kan utflaggningen accelerera på grund av den ofördelaktiga politiken som förs, och vad händer då med branschen i helhet?
Han påpekar att svensk sjöfartsnäring de facto har större effekt på svensk
ekonomi än den svenska bilindustrin, för att ta ett exempel, men får mindre uppmärksamhet.
Till den positiva utvecklingen för DNV:s del kan annars också räknas det nyligen ingångna avtalet med Transportstyrelsen. Det ger DNV utökat mandat att ställa ut majoriteten myndighetscertifikat för svenska fartyg i internationell sjöfart, förhoppningsvis med synergieffekter för rederierna.

Har vänt både ett och två blad
Personligen gläds Johan Gärdin mycket åt det goda förhållande som DNV:s Göteborgskontor har arbetat upp med rederiklustret på Donsö, och menar att DNV har vänt både ett och två blad vad gäller att anpassa sina rutiner och sin servicenivå till mindre rederier och tonnage.
Under 2011 har DNV fortsatt stärka satsningarna på service till svenska tillverkare av material och komponenter till klassade fartyg och mobila riggar.
– Vi satsar målmedvetet på att utföra våra kontroller med minsta möjliga störningar och mesta möjliga tilläggsvärde. DNV ska kort sagt vara enklast och mest lönsam att samarbeta med.


www.detnorskeveritas.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.