Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Svensk sjöfart står inför stora utmaningar. Men förutsättningarna finns att skapa konkurrenskraftig sjöfart även här, menar bilagans utgivargrupp. Foto: Magnus Rietz / Briljans

Ge sjöfarten en chans


Anna Risfelt Hammargren
vd, Sjöfartsforum

Den svenska maritima näringen omsätter mer än 200 miljarder kronor och sysselsätter minst 110 000 personer, fisket exkluderat. Vårt maritima kunnande är stort och internationellt erkänt.

Sverige har EU:s längsta kust, inre vattenvägar och drygt 50 effektiva hamnar som transportnoder. Med rätt planering kan vattenvägarna, med nästan obegränsad kapacitet, komplettera och avlasta den dyrare landinfrastrukturen. En fartygstransport är miljö- och energieffektiv och vattenvägen samhällsekonomiskt kostnadseffektiv.

Vi vill utveckla det svenska maritima kunnandet och den maritima näringen. Vi vill skapa tillväxt och öka vårt värdeskapande för samhället i stort, för industri och handel och för människor i deras vardag och fritid. Vi vill att sjöfarten och hela den maritima näringen ska få förutsättningar att utvecklas så att Sverige kan bli ledande inom maritim innovation och hållbar utveckling.

Låt Sverige få vara den sjöfartsnation vi faktiskt är!


www.maritimeforum.se

CHRISTER THEMNÉR
vd, Sjöbefäls­förbundet

Även om svenska rederier flaggar ut och antalet arbetsplatser på svenska fartyg minskar, har sjöfarten förutsättningar för att vara en framtidsbransch globalt sett.

Det gäller inte minst för de ungdomar som satsar på en sjöbefälsutbildning på någon av de svenska sjöfartshögskolorna i Göteborg och Kalmar.

Skolorna och därmed svenska sjöbefäl har ett mycket gott internationellt rykte. De som har sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen från Kalmar eller Göteborg har möjlighet att hitta bra jobb på den internationella marknaden. Som nämns på annan plats i denna bilaga är det emellertid viktigt att de svenska skattereglerna förtydligas för att underlätta för svenska sjömän att tjänstgöra utomlands.

Sjöbefälsförbundet har god insyn i den globala arbetsmarknaden och försöker bredda denna för svenskt befäl, bland annat genom våra bemanningsbolag.


www.sbf.org.se

Kenny Reinhold
ordförande, Seko Sjöfolk

Fler och fler företag vill ta ett socialt ansvar (CSR), genom att garantera goda arbetsvillkor för anställda i alla produktionsled. CSR-arbetet inom transportledet är inte lika utvecklat, men det börjar uppmärksammas av så väl företagsledningar som konsumenter. Allt fler vill att schysta villkor ska gälla både för dem som gör produkten och dem som transporterar den till Sverige.

Vi på Seko Sjöfolk har tittat närmare på besättningskostnaderna på ett handelsfartyg, alltså på sjömännens löne- och arbetsvillkor och hur detta påverkar priset på vanliga konsumentvaror i -Sverige. Vår undersökning visar att priset inte höjs nämnvärt. Vi skulle till exempel endast betala ett par ören mer för ett kilo bananer, för att en filippinsk sjöman skulle få samma lön och arbetsvillkor som en sjöman med svenskt kollektivavtal.

Det är nog många konsumenter beredda att göra. Därför hoppas vi att fler företag också börjar ställa sociala krav när de köper sina sjötransporter.


www.sjofolk.se

Hans-Dieter Grahl
vd, Sveriges Fartygsbefälsförening

Den 29 september i år genomförs Världssjöfartens Dag i Göteborg. Årets tema är ”Piracy – Orchestrating the response”.

Den senaste tiden har våldsspiralen trappats upp vid piratattackerna, framför allt i farvattnen kring Somalia och i Indiska oceanen. Piraterna blir mer och mer aggressiva, avrättningar och tortyr förekommer i allt högre grad och även att man använder gisslan som sköld vid angrepp.

Den Internationella Transportarbetarfederationen (ITF) antog vid sjöfartsmötet i Buenos Aires en resolution. Denna klargör att om inte regeringar och flaggstater gör kraftansträngningar för att eliminera det somaliska pirathotet, så kommer ITF att förbereda inför en eventuell bojkott mot att segla genom piratvatten.

Den svenska regeringen tillsatte under våren en utredare för att se över det befintliga regelverket och föreslå skyddsåtgärder för fartyg med svensk flagg. Våra medlemmar väntar fortfarande på ett svar från regeringen.


www.sfbf.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.